Влада вирішує

Багато важливих питань було розглянуто минулого тижня на спiльному засiданнi колегiї райдержадмiнiстрацiї та президiї районної ради. А оскiльки зiбрання активу району вiдбувалось у День Державного прапора (цьогорiч Україна вперше вiдзначила таке свято), то до зали урочисто було внесено i освячено український стяг. Були й вiтання голови РДА Iллi Козири, голови райради Олега Михайлiва, о. Iвана Майковича, вчителя iсторiї Анни Машталiр.

Першим на порядку денному стояло питання про готовнiсть пiдприємств, установ та органiзацiй району до роботи в осiнньо-зимовий перiод. За iнформацiєю заступника голови РДА Богдана Птиця, станом на середину серпня до початку опалювального сезону пiдготовлено 98 проц. будiвельних споруд, 37 iз 41 наявної котельнi, 12 систем водопостачання. Бiльш, як на 80 проц. запланованi обсяги робiт з пiдготовки до зими виконали ВАТ «Бучачгаз», Бучацький держлiсгосп, Бучацький ЦЕЗ №2 та iн. Серед сiльгосппiдприємств найлiпше цю роботу органiзували у ПАП «Зубрець», «Зеле-на», «Галичина». Готуються до холодної пори й школи. Зокрема у Сновидiвськiй ЗОШ I-II ст. проведено замiну 615 м теплопровiдних мереж та 135 м водопроводу, пiдведено водогiн до Передмiстянської ЗОШ I ст., ремонт котельного обладнання здiйснено у Зубрецькiй, Озерянськiй, Звенигородськiй ЗОШ I-II ст. та Бучацькiй ЗОШ I-III ст. №3. На завершеннi роботи з переведення на газове опалення в Осiвецькiй, Переволоцькiй, Заривинськiй школах. Проте ремонт покрiвлi необхiдно провести у Золотопотiцькiй, Рiпинецькiй, Бучацькiй ЗОШ I-III ст. №3, ремонт пiчного опалення - у Добропiльськiй ЗОШ I-II ст. та iн. Щодо закладiв культури району, то протягом цього року у них здiйснено 6 поточних i 16 косметичних ремонтiв, газифiковано Пiдзамочкiвський та районний будинки культури, вiдремонтовано пiчне опалення у художнiй школi та Жниборiдському будинку культури тощо. Вiдтак про виконану роботу звiтували представники Бучацького РЕМ, ВАТ «Бучачгаз», комбiнату комунальних пiдприємств та ЦЕЗ №2. Найбiльше запитань i претензiй присутнi у залi висловили представниковi електричного господарства. Наступним розглядалося питання про стан виробничого травматизму у районi та заходи щодо його профiлактики. Як зазначив начальник управлiння працi та соцiальної полiтики РДА Володимир Гузовський, за перше пiврiччя 2006 року на Бучаччинi сталося 4 нещасних випадки виробничого характеру (у ДП СГП «Перспектива», держагроколеджi, МПП «Смолоскип», Рiпинецькій та Цвiтiвськiй сiльських радах), внаслiдок яких потерпiло 6 чоловiк, троє iз них - смертельно. За допущенi порушення законодавства з охорони працi до адмiнвiдповiдальностi притягнуто 29 посадових осiб. Про розвиток сiмейної медицини iнформував начальник вiддiлу охорони здоров’я РДА Олег Яхницький. За його словами, нинi у Бучацькому районi дiє 7 амбулаторiй загальної практики сiмейної медицини та 6 дiльниць сiмейного лiкаря при районних полiклiнiках. У них працює 21 сiмейний лiкар (що складає 3,2 на 10 тис. населення проти 1,4 в 2005 роцi) та 13 медсестер загальної практики сiмейної меди-цини (проти 5 у 2005 роцi). Дiльницями сiме-йних лiкарiв обслуговується 32,3 тис. насе-лення, що становить 49,7 вiдсотка. Показ-ник вiдвiдувань на одного мешканця по сiмейних дiльницях складає 3,1 проти 2,9 в 2005 роцi. Найбiльш матерiально i технiчно забезпеченими є заклади сiмейної меди-цини в селах Зубрець, Трибухiвцi та Бариш. Проте загалом недостатнiм залишається забезпечення закладiв сiмейної медицини. В кошторисах сiльських рад не в повному обсязi передбаченi кошти для придбання дiагностичної та лiкувальної апаратури. Капiтального ремонту потребують амбулаторiї сiмейної медицини у селах Переволока та Осiвцi. В цих закладах неефективно функцiонують системи опалення. Розглядалися й причини дитячої i материнської смертностi у районi в першому пiврiччi 2006 року. Як поiнформували районний педiатр Любов Луцiв та районний акушергiнеколог Михайло Соротчук, з початку року у нас померли одна породiлля i 13 дiтей, 5 iз них - у Стiнцi, у сiм’ях вiруючих, якi вiдмовляються вiд медичної допомоги. Основна причина смертностi - вроджена патологiя у дiтей. Також присутнi заслухали iнформацiю контрольно-ревiзiйного управлiння в Тернопiльськiй областi про наслiдки ревiзiї виконання бюджету Бучацького району та аудиторського дослiдження ефективностi використання земель району як джерела наповнення бюджету. Залишок неповернутої позики, одержаної в минулi роки з обласного бюджету, станом на 1 серпня становить 391,6 тис. грн. У видатковiй частинi районного бюдже-ту її повернення не планувалось. Кредиторська заборгованiсть протягом 2005-2006 рокiв збiльшується i на початок серпня становила 4608 тис. грн. До мiсцевих бю-джетiв платники податкiв заборгували 649,5 тис. грн. Проведеними ревiзiями виконання кошторисiв доходiв та видаткiв в установах та органiзацiях району виявлено операцiй, що призвели до втрат на загальну суму 33,6 тис. грн., iнші порушення фiнансової дисциплiни - 34 тис. грн., недоплати заробітку працiвникам - 1 тис. грн. Вжитими пiд час проведення ревiзiй заходами вiдшкодовано та поновлено незаконних витрат ресурсiв - 11,8 тис. грн., усунуто iнших порушень фiнансової дисциплiни - 34 тис. грн. На 6 посадових осiб складено протоколи. Всього, за орiєнтовними пiдрахунками, з рiзних причин втрати доходiв бюджетiв всiх рiвнiв за 2004-2006 роки склали 2,8 млн. грн. Не вживаються належнi заходи щодо забезпечення платного використання земель запасу, резервного фонду та загального користування (14,163 тис. га). Не використовуються можливостi збiльшення доходiв бюджету шляхом пiдвищення орендної плати або оренди земель на конкурентних умовах. Лише Бучацька мiська, Пiдзамочкiвська та Добропiльська сiльськi ради уклали договори оренди на використання господарських дворiв колишнiх КСП. Решта земель (526,5 га) використовуються без вiдповiдних документiв. Не вживаються достатнi заходи для забезпечення своєчасного переоформлення договорiв оренди земельних часток (паїв), а керiвники сiльгосппiдприємств, що викорис-товують цi землi, затягують з їхнiм оформленням. З кожного розглянутого питання було прийнято вiдповiдне розпорядження голови РДА.

 Нова доба